Семинар "Серверска и Мрежна  Виртуелизација во Податочни Центри"
Време Наслов Презентер / модератор
11:00 – 11:20 Отварање на семинарот  Проф. д-р Ванчо Чабуковски, Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
11:20 – 11:40 МИГРАЦИЈА, ЗАШТИТА И ОБНОВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ПРОГРАМИ СО ВИРТУЕЛИЗАЦИЈА дипл. инж. Мартин Димовски
дипл. инж. Игор Јаневски, Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
11:40 – 12:00 РЕПЛИКАЦИЈА НА КОМПЈУТЕРСКИ СЕРВЕРИ ЗА ЗАШТИТА ОД ИСПАДИ, ХАВАРИЈА И КАТАСТРОФИ СО ПОМОШ НА ВИРТУЕЛИЗАЦИЈА дипл. инж Горан Величковиќ Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје 
12:00 – 12:20 ДИЗАЈН И ТЕСТИРАЊЕ НА ВИРТУЕЛНИ МРЕЖИ дипл. инж. Дејан Чабуковски, S&T Macedonia, Скопје
12:20 – 12:40 Кафе пауза
12:40 – 13:00 MPLS ВИРТУЕЛНИ ПРИВАТНИ МРЕЖИ дипл. инж. Виктор Јованчевски оне.ВИП ДОО Скопје 
13:00 – 13:20 СОВРШЕН LINUX СЕРВЕР ВО ПОДАТОЧЕН ЦЕНТАР дипл. инж. Марио Димов

М-р Огнен Спироски Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
13:20 – 14:00 Коктел/Ручек

14:00 – 14:20 ЦЕНТАР ЗА ОПОРАВУВАЊЕ ОД КАТАСТРОФИ дипл. инж. Александар Змејкоски, УНИБанка АД, Скопје
14:20 – 14:40 ВИРТУЕЛИЗАЦИЈА ВО ПОДАТОЧЕН ЦЕНТАР дипл. инж. Душко Станковски, Нетком ДОО
14:40 – 15:00 Кафе Пауза
15:00 – 15:20 ПРЕСМЕТУВАЧКИ ОБЛАК М-р Огнен Спироски, Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
15:20 – 15:40 ПМФ-ОБЛАК Сашо Пауновски, Природно-математички факултет, УКИМ – Скопје
15:40 – 16:10 Затварање на семинарот
Тркалезна маса на тема “Виртуелизација во податочни центри – состојба во Република Македонија” 
Модератори:
Проф. д-р Ванчо Чабуковски,
Доц. д-р Роман Голубовски,
Природно-математички факултет,
УКИМ – Скопје

Програма на семинарот во PDF