Семинар "Развој на Софтвер и Бази на Податоци"
Време Наслов Презентер / модератор
10:15 - 10:45 Повеќеслојна архитектура во процесот
на развој на софтвер
дипл. инж. Мартин Димитриевски
10:45 - 11:15 Дизајн и архитектура на
едностранични веб апликации
дипл. инж Филип Јанкоски,
CreditExpress, Македонија
11:15 - 11:45 Автоматско тестирање на софтвер дипл. инж. Христина Недеска,
Seavus, Скопје
11:45 - 12:00 Кафе пауза
12:00 - 12:30 Улогата на тестирањето во
софтверскиот развоен процес
дипл. инж. Ѓорѓиче Лазаровски
дипл. инж. Мимоза Петрова
Природно-математички факултет,
УКИМ – Скопје
12:30 - 13:00 Мoдели и алатки за проценка на
трошоците за изработка на веб
базирани софтверски апликации
Марко Миленковски, студент
Информатички технологи, ПМФ -
Скопје
13:00 - 14:00 Коктел/Ручек
14:00 - 14:30 Портал за фармакологија Портал за фармакологија
дипл. инж. Катерина Коцева,
EOS Matrix, Скопје
14:30 - 15:00 Систем за онлајн нарачки на
земјоделски производи
дипл. инж. Атанас Лазаровски
15:00 - 15:30 Портал на агенција за недвижности дипл.инж. Марија Андонова
15:30 - 15:45 Кафе Пауза
15:45 - 16:15 Софтверска апликација за финансиско
работење на инвестициски фондови


дипл. инж. Дарко Наумовски
дипл. инж. Жарко Наумовски
16:15 - 16:45 Софтверска апликација за евиденција на човечки ресурси дипл. инж. Владо Дамјанов
Министерство за надворешни
работи
М-р Огнен Спироски
Природно-математички факултет,
УКИМ – Скопје
16:45 - 17:30 Затварање на семинарот
Тркалезна маса на тема “Процесот на
развој на софтвер во Република
Македонија, состојба и перспективи”
Модератори:
Проф. д-р Ванчо Чабуковски,
Доц. д-р Роман Голубовски,
Природно-математички факултет,
УКИМ – Скопје

Програма на семинарот во PDF